ငါးဟင္ရြာ မီးေဘး မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

ေဒၚစိမ္းျမေအး၏နာေရး မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

မေအးေအးငယ္နာေရးမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းသူမွကူညီေပး

ေဒၚသူဇာေအးမွက်ပ္ေငြတစ္သိန္းမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းသို႕လွဴဒါန္ေပး

ေမာင္အားဆာ၏နာေရး မဇၩိမ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

ဦးသိန္းေဖျမင့္၏နာေရးမဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွကူညီေပး

ဆိုင္းငံ့၀တ္စံု အေၾကာင္း

မိုင္းဆတ္႐ံုးခြဲ

မဇၩိမလူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ထားသည္ျဖစ္ရာ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
0936122188
0936122106

မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္း။ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕